Asyl, LVU m.m.

Asylrätt och andra frågor om uppehållstillstånd

Många människor flyr sitt hemland och kommer till Sverige för att söka internationellt skydd, vi kallar dem oftast för asylsökande. 

En asylansökan handläggs först av Migrationsverket, som både sköter själva utredningen av de skäl sökanden har för att få stanna i Sverige och beslutar i frågan. I de fall det råder tveksamheter om personen ska få stanna i Sverige, förordnar Migrationsverket ett offentligt biträde som ska hjälpa sökanden under utredningen, men även inför ett eventuellt överklagande till domstol om Migrationsverket avslagit en ansökan. 

I vissa fall kan en person få uppehållstillstånd på det som kallas för anknytning. Det innebär att personen har en stark anknytning till Sverige, t.ex. genom en relation med någon som bor här. 

Den som ansöker om att få stanna i Sverige har rätt att välja vem som ska vara offentligt biträde och den personen betalas av staten. 

LVU 

Om socialtjänsten har en oro för att ett barn eller en ungdom far illa, t.ex. genom att föräldrarna inte klarar att ge barnet grundläggande omsorg och trygghet, eller om en ungdom missköter sig allvarligt, kan kommunen ansöka om att barnet eller den unga ska tvångsomhändertas för vård. Det innebär i så fall att kommunen tar över ansvaret för att ge barnet eller den unga den vård och omsorg som behövs för en bra uppväxt. 

I vissa fall kan kommunen agera genom det som kallas för ett omedelbart omhändertagande. Det innebär att situationen är sådan att barnet eller ungdomen behöver omhändertas akut och att utredningen får göras efter omhändertagandet. För att tvångsomhändertagandet ska kunna fortsätta mer än en månad krävs att kommunen ansöker om tvångsvård hos domstolen, som sedan beslutar i frågan. 

Både föräldrar och barn/ungdomar har rätt till offentligt biträde i de här frågorna, och kan vanligtvis även själva välja vem som ska företräda dem. Det offentliga biträdet betalas av staten. 

LVM 

Detta är samma typ av lagstiftning som för LVU som Du kanske har läst om i stycket ovan. 

Skillnaden är att kommunen kan tvångsomhänderta en person som behöver vård p.g.a. missbruk av t.ex. alkohol eller narkotika. Även i de här situationerna kan det göras ett omedelbart omhändertagande. Tidsfristerna är kortare i den här lagen än vad som gäller enligt LVU. 

Den som omhändertas har rätt att själv välja offentligt biträde som betalas av staten. 

LPT och LRV 

Även detta är tvångvårdslagstiftning. En person kan tvångsomhändertas om det finns behov av tvångsvård p.g.a. psykisk sjukdom (det kallas för allvarlig psykisk störning i lagtexten), LPT-vård. En person kan även omhändertas för tvångsvård om personen har begått ett brott, LRV-vård. 

I samband med att domstolen prövar frågor om intagning för tvångsvård eller frågan om fortsatt tvångsvård m.m. har den omhändertagne rätt till offentligt biträde som betalas av staten. Den omhändertagne har också rätt att själv välja vem som ska utses till offentligt biträde. 

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Våra kontor

 • Uppsala

  018-12 69 20

  Övre Slottsgatan 6A
  753 10 Uppsala

 • Gävle

  026-10 94 40

  Norra Rådmansgatan 8A
  803 11 Gävle

 • Sollentuna

  08-631 09 50

  Turebergs torg 1, Box 149
  191 22 Sollentuna

 • Bollnäs

  0278-109 40

  Långnäsvägen 2
  821 42 Bollnäs

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Tomas Åhlén

Advokat och delägare
070-262 33 39
tomas@lyreskog.com Läs mer om Tomas

Inriktning

Familjerätt, avtalsrätt, brottmål

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet, jur. kand. 1990
Tingsnotarie, tingsfiskal och tf. hovrättsassessor 1990-1995
Verksam på advokatbyrå sedan 1995
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1998

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Wilhelmiina Taipalus

Biträdande jurist
070-230 43 97
wilhelmiina@lyreskog.com Läs mer om Wilhelmiina

F.n. föräldraledig

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet
Familjens jurist

 

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Linnéa Sundheim

Biträdande jurist
070-525 58 25
linnea@lyreskog.com Läs mer om Linnéa

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde i brottmål, särskild företrädare för barn, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen, Uppsala universitet
Domstolshandläggare, Attunda tingsrätt
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Våra medarbetare