Separation & bodelning

Att skiljas – Separation och bodelning

Äktenskap – makarnas tillgångar och skulder

Allt som makarna äger, och som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. Giftorättsgods är det vanligaste och det som gäller om inget annat har bestämts. Egendom kan bli enskild genom bland annat äktenskapsförord, villkor vid gåva och villkor i testamente.

Var och en av makarna ansvarar för sina skulder. En makes fordringsägare kan därför inte kräva att få betalt ur den andra makens egendom, vare sig egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Om det blir utmätning för skulder hos en make som varaktigt bor tillsammans med den andra maken, utgår kronofogden från att all den lösa egendomen som makarna gemensamt har tillgång till tillhör den skuldsatta maken. Kronofogden har då rätt att utmäta egendomen. Äger den andra maken egendomen måste han eller hon styrka detta för att inte egendomen ska tas med i utmätningen. Kvitton, köpebrev eller gåvobrev är handlingar som kan vara bra att ha i sådana sammanhang.

Äktenskapsskillnad

Om makarna är överens om att skiljas kan de få äktenskapsskillnad (skilsmässa) omedelbart. Om någon av dem har barn som är under sexton år och som bor tillsammans med paret måste de dock ha betänketid på minst sex månader innan äktenskapsskillnaden. Även om makarna inte har något barn, har de rätt att få betänketid om de begär det.

Vill endast den ena maken skiljas, har han eller hon rätt till skilsmässa efter sex månaders betänketid.

Bodelning

När ett äktenskap upphör ska oftast bodelning ske. Bodelning är ett avtal mellan makar som upplöser den ekonomiska gemenskap som äktenskapet medfört.

Avtal om bodelning kan upprättas utan inblandning av myndighet. Det är ofta klokt att konsultera en jurist innan avtal skrivs. Om parterna inte kan enas om bodelningen, kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare (ofta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå) att förrätta bodelningen.

Vid bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Egendom som har gjorts till enskild genom äktenskapsförord, liksom vad som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av denna som är enskild egendom, skall ingå i bodelning om makarna kommer överens om det vid bodelningen.

Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna.

Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar.

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Denna rätt gäller dock i vissa fall inte om egendomen är den andra makens enskilda. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar.

Sambo

Med sambo avses två personer som:

Stadigvarande bor tillsammans. Stadigvarande innebär att det ska vara fråga om en inte alltför kort förbindelse.

Bor tillsammans i ett parförhållande, det vill säga ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.

Har ett gemensamt hushåll, vilket innebär att man delar på sysslor och utgifter.

Det spelar ingen roll om samborna är av motsatt kön eller av samma kön.

Sambolagen

Syftet med sambolagen är att ge ett minimiskydd åt den svagaste parten när ett samboförhållande upphör.

Lagen gäller bara sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift eller registrerad partner. Sambor som vill hålla sina ekonomiska förhållanden helt isär, kan avtala att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla i deras samboförhållande.

Lagen gäller bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Den gäller alla typer av permanentbostäder (villor, lägenheter) och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.

Bodelning

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det. Upphör samboförhållandet genom att den ena sambon dör, är det bara den efterlevande sambon som får begära bodelning.

Begäran om bodelning ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Upphör förhållandet genom att en sambo dör eller dör en sambo inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, ska begäran göras senast när bouppteckningen görs.

I en bodelning ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som har betalat egendomen. Sambolagens bodelningsregler gäller dock inte om den ena parten har flyttat in i den andres bostad även om paret delat på amorteringar och andra kostnader. Har en sådan bostad sålts och pengarna använts till en ny gemensam bostad, ska dock den nya bostaden ingå i bodelningen.

Arv

Sambor har ingen rätt till arv efter varandra. För att sambor ska kunna ärva varandra måste de skriva testamente.

Övrigt

Både vid bodelning enligt äktenskapsbalken och enligt sambolagen kan i vissa fall bodelningen jämkas i den mån det med hänsyn särskilt till förhållandets längd men även till parternas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make eller sambo när förhållandet upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av huvudregeln om likadelning.

Vi biträder som ombud för parter i bodelningsärenden samt åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Våra kontor

 • Uppsala

  018-12 69 20

  Övre Slottsgatan 6A
  753 10 Uppsala

 • Gävle

  026-10 94 40

  Norra Rådmansgatan 8A
  803 11 Gävle

 • Sollentuna

  08-631 09 50

  Turebergs torg 1, Box 149
  191 22 Sollentuna

 • Bollnäs

  0278-109 40

  Långnäsvägen 2
  821 42 Bollnäs

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Tomas Åhlén

Advokat och delägare
070-262 33 39
tomas@lyreskog.com Läs mer om Tomas

Inriktning

Familjerätt, avtalsrätt, brottmål

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet, jur. kand. 1990
Tingsnotarie, tingsfiskal och tf. hovrättsassessor 1990-1995
Verksam på advokatbyrå sedan 1995
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1998

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Wilhelmiina Taipalus

Biträdande jurist
070-230 43 97
wilhelmiina@lyreskog.com Läs mer om Wilhelmiina

F.n. föräldraledig

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet
Familjens jurist

 

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Linnéa Sundheim

Biträdande jurist
070-525 58 25
linnea@lyreskog.com Läs mer om Linnéa

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde i brottmål, särskild företrädare för barn, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen, Uppsala universitet
Domstolshandläggare, Attunda tingsrätt
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Våra medarbetare