Fastighetsrätt

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt är ett rättsområde som i vidaste mening handlar om hur vi människor ska kunna samsas om hur vi brukar och förbrukar marken och miljön under och ovanför jordytan. De regler som de flesta i första hand förknippar med fastighetsrätt och som vi arbetar mycket med på vår byrå är förhållandet mellan enskilda, t ex regler om köp och gåva av fastighet, hyra, arrende och andra upplåtelser av fastigheter. Ett utmärkande drag för fastighetsrättsliga regler inom civilrätten är att de oftare än annars innehåller s.k. formkrav d v s krav på att avtal eller uppsägningar etc. ska innehålla vissa uppgifter eller vara upprättade på visst sätt för att vara gällande.

Fastighetsrätten innefattar dock även en mängd regler som påverkar förhållandet mellan den enskilde fastighetsägaren och det allmänna såsom exempelvis då det gäller statsmakternas och kommunernas styrning och kontroll över användningen av mark och vatten samt hur bebyggelsen och samhällsplaneringen i övrigt ska formas. På dessa områden finns en mängd lagar och förordningar samt internationella konventioner. Här kan nämnas miljöbalken och Plan och Bygglagen (PBL). Det finns även regler om hur fastigheter på olika sätt kan samverka för att genom s k gemensamhetsanläggningar och servitut uppnå största möjliga nytta. Sådana regler finns t ex i anläggningslagen och då det gäller servitut, i jordabalken och i fastighetsbildningslagen.

Själva fastighetsbegreppet är under utveckling mot s k tredimensionell fastighetsbildning där fastighetsgränserna fastställs både horisontellt och vertikalt. En rad spännande juridiska frågeställningar kan förutses framöver bl.a. beträffande s.k. ägarlägenheter, vilka avgränsas av lägenhetens väggar, golv och tak.

Områden som inte är fastighetsrätt i egentlig mening, men som vi ofta arbetar med på vår advokatbyrå är bostadsrätt och konsumententreprenader. Det sistnämnda området har under senare år föranlett en mängd tvister t ex vid ombyggnad av kök badrum eller då andra tjänster utförts i bostaden av hantverkare.

Inom fastighetsrättens område liksom då det gäller andra områden där frågan gäller förhållandet mellan enskilda (privatpersoner eller företag) ligger det en stor utmaning för oss jurister i att medverka vid tillkomsten av avtal och andra rättshandlingar så att tvister förhindras. Det kan därför ligga ett stort värde i att söka hjälp av en jurist redan vid upprättandet av olika typer av avtal. Då tvister ändå uppkommer, t ex genom kontraktsbrott av olika slag, är det juristens uppgift att med ledning av lagstiftning, förarbeten och en omfattande rättspraxis försöka tillvarata klientens intresse i den uppkomna situationen.

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Våra kontor

 • Uppsala

  018-12 69 20

  Övre Slottsgatan 6A
  753 10 Uppsala

 • Gävle

  026-10 94 40

  Norra Rådmansgatan 8A
  803 11 Gävle

 • Sollentuna

  08-631 09 50

  Turebergs torg 1, Box 149
  191 22 Sollentuna

 • Bollnäs

  0278-109 40

  Långnäsvägen 2
  821 42 Bollnäs

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Våra medarbetare